ملات سبک سیمانی

بازدید: 3050

ترکیبات : سیمان خاکستری  - پرلیت منبسط شده - ماسه دانه بندی شده 

موارد استفاده : عایق صوتی و حرارتی -  کف سازی -   اندود داخلی و بیرونی دیوارها 

 

02