گچ رنگی

بازدید: 2500

ترکیبات محصول : گچ - رنگهای معدنی - آهک ئیدراته - افزودنی پلیمری 

محل مصرف  : نماهای داخلی و بیرونی روی سطح صاف شده سیمانی یا گل و گچ شده  

روش اجرا : میتوان این محصول را به روش پاششی  توسط پمپ و یا توسط ماله اجرا نمود 

 

 

Untitled