نماهای رنگی

بازدید: 2645

ترکیبات : رنگهای معدنی - سیمان سفید - کربنات کلسیم - افزودنی پلیمری 

موارد استفاده : نمای بیرونی ساختمان

 

4