بارگیرخانه خط 2 کارخانه سیمان نکا

بازدید: 1930

بارگیرخانه خط 2 کارخانه سیمان نکا

راه اندازی یک دستگاه روتاری پکر 8 شیره

made with love from Fuerteventura